Letra de ligason :

Diccionari occitan

Resultats de la recèrca (569) :

nominatif, -iveadj
  • nominatiu, -iva
  • nm gram nominatiu.
Laus (languedocien)
nominalismem.nominalisme.Per Noste (gascon)
nominalisten.|adj.nominalista mf.Per Noste (gascon)
nombrilismem.egocentrisme ; jo-per-jo.Per Noste (gascon)
nominaliservt.nominalizar.Per Noste (gascon)
nomographief.nomografia.Per Noste (gascon)
nomenklaturaf.nomenklatura.Per Noste (gascon)
nomenclaturef.nomenclatura.Per Noste (gascon)
nominalementadv.nominaument.Per Noste (gascon)
nomenclaturenf.nomenclaturaLexique limousin
nomenclaturenfnomenclatura.Laus (languedocien)
nominativementadv.nominativament.
◊ désigner ~ : → nommer, mentionner.
Per Noste (gascon)
nomenclateur, -triceadjnomenclador, -doira.Laus (languedocien)
prête-nomm.òmi de palha.Per Noste (gascon)
prête-nomm.òme de palha Lagarde (languedocien)
prête-nomnmòme de palha.Laus (languedocien)
prête-nomnm prestanom, òme de palha.Faure (vivaro-alpin)
semi-nomadeadj/nseminomada.Laus (languedocien)
semi-nomadeadj.|n.seminomada mf.Per Noste (gascon)
famille (nom de)nm nom d'ostau.Faure (vivaro-alpin)
semi-nomadismem.seminomadisme.Per Noste (gascon)
renomm.renomBasic (commun gasc-lang)
surnomm.chafre
  • lang : escais
  • gasc : subernom
Basic (commun gasc-lang)
binômem.binòmiBasic (commun gasc-lang)
pronomm.pronomBasic (commun gasc-lang)

dicod'Òc

Véder dens lo tèrm'Òc

Espaci public urban

Lexic : Espaci public urban / Espace public urbain

Lexic : Internet

Lexic : Istòria-Geografia

Lexic : Lexic occitan de l'analisi literària

Telefonets

dicod'Òc e verb'Òc taus telefonets !

Android

Clavèr predictiu en occitan

Ortografia

Correctors ortografics en occitan